ஆரோக்கியம்

நாம், பிறர் உதவியுடன் கூட தீர்க்க சிறிது காலம் ஆகக்கூடிய சிக்கல்களைப் பற்றி மனவுளைச்சலுடன் இருக்கலாம்.

சில வளங்களுடன் நீங்கள் அமைதியாகயும் சிறப்பாகவும் உணர உங்களுக்கு உதவ நாங்கள் நம்புகிறோம்.

நீங்கள் முயற்சி செய்யக்கூடிய சில மன நல தொகுதிகள் இங்கே!

இன்று எங்கள் நண்பர்களில் ஒருவருடன் பேசலாம்!

17t.png
tamil.png

©2020 COVID Migrant Support Coalition
sgmigrantcoalition@gmail.com

  • Telegram
  • Facebook
  • Instagram